Artiklar om byggbranschen, besiktningar och digitalisering

Långt format med tankar om besiktningar, ledarskap, digitalisering av bygg, vår resa inom produktutveckling, från 20+ år av erfarenhet.

Har du byggkort?!

Om alla har byggkort vet beställaren, byggherren och arbetskollegorna på bygget att de som finns där har kompetens för byggproduktion.

Läs mer

Om Efterbesiktning

Om Brf-inne-havare inte har möjlighet att närvara skall låset stå i serviceläge alternativt skall Brf-representanten inneha nyckel för att möjliggöra besiktning.Representant för Brf-styrelsen skall deltaga under hela besiktningen, besiktningsman går ej in i lägenhet vid serviceläge om inte representant är närvarande.

Läs mer

Om Förbesiktning

Förbesiktning kan ske när som helst under byggprocessen om någon part önskar det. Skälet kan exempelvis vara att någon del av entreprenaden kan bli svår att besikta eller felavhjälpa, om man väntar till efter färdigställandet.

Läs mer

Om Fortsatt slutbesiktning

Fortsatt slutbesiktning kan föreskrivas av om entreprenaden inte godkänns vid slutbesiktningen, men den fortsatta slutbesiktningen kan i praktiken avgränsas till de delar som föranlett att slutbesiktningen inte godkändes. Fortsatt slutbesiktning kan sålunda vara av mindre omfattning än s k Ny slutbesiktning och vara ett alternativ till detta.

Läs mer

Om Fuktbesiktning

Fuktbesiktning kan utföras vid nyproduktion och ROT, samt för att kontrollera befintliga fastigheter. Fuktbesiktning kan avse alla typer av byggnader.

Läs mer

Om Överbesiktning

Överbesiktning kan ske om någon part anser att en tidigare gjord besiktning helt eller delvis kan ifrågasättas.

Läs mer

Om Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska enligt lag göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år.

Läs mer

Om Särskild besiktning

Det är en okulär besiktning och uppgiften för besiktningsman är att bedöma om fel reklamerade av beställaren är ett fel eller ej. Besiktningsman har inte mandat att besiktiga något annat än de reklamerade fel som är skälet till denna besiktning. Eventuella fel som kvarstår eller härrör till andra besiktningar tas heller inte upp vid särskildbesiktning.

Läs mer

Om slutbesiktning

Besiktningen börjar med ett startmöte där besiktningsman går igenom kriterierna för och hur besiktningen går till tillsammans med parter. Parter är, beställare (= Brf styrelse) och entreprenör.

Läs mer

Sluta betala oss!

Som byggbeställare får du en nota för entreprenaden och en från oss eller våra branschkollegor för besiktning. Det sista är bara dumt...

Läs mer

Vad innebär en kontrollansvarig?

Vid nyproduktion, om- och tillbyggnad där det behövs bygglov krävs en KA-Kontrollansvarig. En KA kan även behövas vid rivning eller markarbeten. Den Kontrollansvarige ska kontrollera att de myndighetskrav och bygg- och branschregler som ställs på arbetena uppfylls.

Läs mer

Berätta gärna om ditt projekt

Vårt kontor

  • Stockholm
    Heleneborgsgatan 54
    117 32, Stockholm, Sverige