Om Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Team BM

kran

Om Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska enligt lag göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år.

OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till OVK utförs enligt gällande bestämmelser och föreskrifter.

Besiktningsman.se erbjuder OVK enligt plan- och bygglagens bestämmelser och Boverkets föreskrifter.

Kontrollen utförs av en certifierad sakkunnig kontrollant. Kontrollen utförs i en följd och förutsätter full åtkomst till samtliga lägenheter och utrymmen enligt en upprättad besiktningstidplan.

Ur Boverkets information om OVK:

”I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning.

Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter preciseras vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna.

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och i Boverkets föreskrifter.

Byggnadens ägare ansvarar också för att under byggnadens brukstid vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att det underhålls så att dess väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Byggnadens ägare ansvarar också för att fel och brister i ventilationssystem som upptäcks vid OVK eller annars under byggnadens brukstid åtgärdas omgående.”

- Läs mer i Boverkets föreskrifter för OVK.
Tillbaka till artiklarna