Om Förbesiktning

Team BM

kran

Om Förbesiktning

Förbesiktning kan ske när som helst under byggprocessen om någon part önskar det. Skälet kan exempelvis vara att någon del av entreprenaden kan bli svår att besikta eller felavhjälpa, om man väntar till efter färdigställandet.

Besiktningsman.se erbjuder förbesiktning för nyproduktion och ROT enligt regelverken AB04 och ABT 06 kap 7 (se nedan). Besiktningen utförs av opartiska besiktningsmän godkända av SBR med särskild fackkompetens för aktuellt besiktningsobjekt.

Vi erbjuder även komplett besiktningsgrupp.

Besiktningen utförs okulärt och dokumenteras digitalt av besiktningsmannen på plats. Felbilaga finns tillgänglig omgående efter besiktningen och komplett utlåtande levereras inom 3 arbetsdagar. Förbesiktning kan beställas som en enstaka tjänst eller ingå i en paketlösning med flera besiktningstjänster.

Enligt AB04 och ABT06 Kap 7 §1 har part rätt att påkalla förbesiktning om:

  • 1 arbete efter färdigställandet av entreprenaden inte är eller inte utan väsentligt ingrepp blir åtkomligt för besiktning.
  • Avhjälpande av fel i arbete efter färdigställande skulle vara till väsentlig olägenhet för parten.
  • Arbete före färdigställande tas i bruk av beställaren eller,
  • I övrigt särskilda skäl föreligger

kommentar:

“kap 7 §1 i AB04 och ABT06, Ett särskilt skäl för förbesiktning kan vara att parterna i förväg vill få besiktningsmannens bedömning av kontraktsenhetligheten av visst arbete som antingen återkommer i ett stort antal eller gäller principer eller kvalitetskrav för utförandet, sk normerande besiktning.”

Tillbaka till artiklarna