Om Fortsatt slutbesiktning

Team BM

kran

Fortsatt slutbesiktning kan föreskrivas av om entreprenaden inte godkänns vid slutbesiktningen,

men den fortsatta slutbesiktningen kan i praktiken avgränsas till de delar som föranlett att slutbesiktningen inte godkändes. Fortsatt slutbesiktning kan sålunda vara av mindre omfattning än s k Ny slutbesiktning och vara ett alternativ till detta.

Enligt AB04 och ABT06 kap 7 §12

”Om entreprenaden inte godkänns skall besiktningsmannenföreskriva fortsatt slutbesiktning. Om entreprenaden inte godkänns eller avbryts skall besiktningsmannen i sitt utlåtande ange skälen för beslutet.”
”Den fortsatta slutbesiktningen ska principiellt omfatta hela entreprenaden, men kan i praktiken begränsas till sådana arbeten och funktioner som föranlett icke-godkännandet.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning:

”Förutsättningarna för att godkänna entreprenaden är inte uppfyllda om felen medför att användbarheten inskränks eller att säkerheten ifrågasätts om entreprenaden avlämnas.”

Kommentar,

Entreprenören avgör vilken tid som behövs för avhjälpande och avropar i god tid när entreprenaden är färdig för fortsatt slutbesiktning.

Besiktningsman.se erbjuder Fortsatt slutbesiktning för nyproduktion och ROT enligt regelverken AB04 och ABT 06 kap 7 § 12.

Besiktningen utförs av opartiska besiktningsmän godkända av SBR med särskild fackkompetens för aktuellt besiktningsobjekt. Vi erbjuder även komplett besiktningsgrupp.

Besiktningen utförs okulärt och dokumenteras digitalt av besiktningsman på plats. Felbilaga finns tillgänglig omgående efter besiktningen och komplett utlåtande levereras inom 3 arbetsdagar.

Tillbaka till artiklarna