Här finner ni vanligt förekommande frågor kring besiktningar som ofta kommer upp så att ni som konsument eller BRF kan ta mer informerade beslut.

- Björn Selling, Grundare Besiktningsman.se

Behöver du hjälp?

Vanliga frågor

Grundläggande

Får jag anlita en besiktningsman utan att prata med byggaren?

När din byggare har avropat att arbetena beräknas vara avslutade och slutbesiktning kan göras är det viktigt att du använder dig av din lagliga rätt enligt KtjL 54§ och själv utser en besiktningsman och informerar byggaren om att du har utsett besiktningsman.

Därefter skall besiktningsman enligt lagen kalla parterna samt den kontrollansvarige (tidigare benämnd kvalitetsansvarig) i god tid till slutbesiktning.

I god tid är minst 14 dagar före att slutbesiktning skall ske.

Varför är det bara en besiktningsman och inga för el, rör och ventilation?

Vi rekommenderar alltid att lägga till biträdande besiktningsmän för de olika facken för att få en komplett besiktning av de utförda arbetena. Det innebär en större kostnad för dig men är väl investerade pengar.Det vanligast förekommande vid konsumententreprenader är att det utförs en okulär besiktning, av en besiktningsman, av utförda arbeten på grundval av verifierade egenkontroller-dokument gällande elsäkerhet och rör-, ventilations-funktioner och liknande.

Vem kommer att vara min besiktningsman?

I kallelsen som går ut till dig och din byggare så står det vem av oss som kommer att utföra besiktningen.

Behöver entreprenörerna vara delaktiga?

Både du och din byggare kallas till besiktningen och skall närvara vid besiktningen.

Vilka behöver vara närvarande vid besiktningstillfället?

Du och din/a entreprenör/er samt KA (kontrollansvarig tidigare benämnd kvalitetsansvarig)

Kostnader

Vad kostar en besiktning?

Det är helt beroende på vilken typ av besiktning som du behöver. Priser på de vanligaste formerna av besiktning finner du under tjänster på vår hemsida.

Vad ingår i priset?

Beställaren betalar alla besiktningsmannens fakturor. I vissa fall ska entreprenören stå för besiktningskostnaderna. När entreprenören ska stå för besiktningskostnaderna så är detta en sak som regleras mellan beställaren och entreprenören. Besiktningsmannen får alltid sin ersättning från beställaren.Detta kommer sig av att beställaren är den som har avtalet med besiktningsmannen. Besiktningsmannen har i normalfallet inget avtal med entreprenören.

Vem betalar besiktningsman?

Beställaren betalar alla besiktningsmannens fakturor. I vissa fall ska entreprenören stå för besiktningskostnaderna. När entreprenören ska stå för besiktningskostnaderna så är detta en sak som regleras mellan beställaren och entreprenören.Besiktningsmannen får alltid sin ersättning från beställaren. Detta kommer sig av att beställaren är den som har avtalet med besiktningsman. Besiktningsman har i normalfallet inget avtal med entreprenören.

Hur mycket är kostnaden för de här felen?

När du beställer besiktning så kan du tala om för orderavdelningen att du vill att besiktningsman skall göra en bedömning av kostnaden för avhjälpande av fel vilket i så fall noteras i utlåtandet.

Hur kan en besiktning kosta x-kronor när han var här i bara y-timmar?

I normal fallet tar en slutbesiktning av en villa ca 2 timmar men om arbetena är väl utförda så går besiktningen naturligtvis fortare.


Priset du har fått är normalt ett fast pris och besiktningsmannen är bokad för denna tid vilket skall säkerställa att besiktningen utförs fackmässigt och att parter skall ha möjlighet att ställa frågor till besiktningsman under besiktningen.


Utöver besiktning på plats har besiktningsman inläsningstid av handlingar, restid samt utskrift och utskick av utlåtande samt innehar ansvarsförsäkring.

Inför besiktning

Vilka olika typer av besiktningar utför ni?

Vi utför besiktningar när du, köpt hus/lägenhet, byggt nytt, anlagt trädgård, utemiljö renoverathus/lägenhet, statusbesiktning om du behöver information om vad som behöver göras på ditt hus eller om byggnation/renovering avbrutits och behöver en status på vad som är utfört/kvarstår, eller misstänker skador. Fuktbesiktning, om du misstänker fuktskador.

Hur lång tid tar det att göra en besiktning?

Det är helt beroende på omfattningen av de utförda arbetena. En okulär slutbesiktning av en normalstor villa tar i genomsnitt ca 2 timmar men om det är ett stort antal fel så kan det naturligtvis ta avsevärt längre tid.

Vad behöver ni för att göra en besiktning?

Vid slutbesiktning skall följande papper finnas på plats, entreprenadkontrakt, tilläggsbeställningar, ritningar och kontrollplan.

Finns andra papper som handlar om entreprenaden skall även dessa visas för besiktningsmannen.

Entreprenören skall vid slutbesiktningen redovisa egenkontroller på utförda arbeten.

Vilken information behöver orderavdelningen inför besiktningen?

Orderavdelningen behöver entreprenadkontrakt och ritningar. För att kunna skicka kallelse behöver vi också parters kontakt uppgifter, telefonnr, e-post, gatu & postadress.

Vad kommer att gås igenom vid besiktningen?

Besiktningsmannen utför en fristående, opartisk och objektiv bedömning av om samtliga arbeten är utförda enligt det som är kontrakterat och i förhållande till Boverkets Bygg Regler, branschregler och fackmässighet.


Besiktningen börjar med ett startsammanträde där besiktningsmannen berättar hur besiktningen går till och går igenom handlingar samt kontrollerar att egenkontroller på utförda arbeten är redovisade.


Besiktningen avrundas med ett slutsammanträde varvid besiktningsmannen meddelar parter om entreprenaden (utförda arbeten) är godkänd eller icke godkänd och inverkan av detta.

Vid besiktning

Jag har frågor om en besiktning som utförts…

Besiktningsman är ute och besiktigar på arbetstid och kan inte svara i telefon under besiktning så enklaste sättet att få svar på dina frågor till besiktningsman är att mejla direkt till denne, så får ni svar vanligen på kvällen.

Orderavdelningen har inte möjlighet att svara på besiktnings-noteringar utan det skall ske av besiktningsman.

Hur får jag tag på min besiktningsman?

Du når besiktningsman enklast genom att mejla direkt till denne.

Hur går jag bäst tillväga för att boka en ny tid eftersom den första slutbesiktningen blev underkänd?

Entreprenören (byggaren) skall avropa i god tid att arbetet är färdigt för en ny slutbesiktning. Det är väldigt bra om man har ca 3 veckors framförhållning.

Skulle ni ha frågor så kan ni kontakta oss direkt:

Kontakta oss

Vid tvist

Entreprenören inte har gjort sitt jobb, vad gör jag nu?

Om entreprenören inte blir färdig har du möjlighet att avbryta kontraktet/arbetena, men skall naturligtvis konsultera en jurist inför ett sådant beslut.

Vad gör jag om jag hittar fel efter att vi har flyttat in?

Du skall reklamera nya fel som du hittar inom 6 månader till din entreprenör (byggare).

Det har gått 2 månader och entreprenören har inte avhjälpt alla fel. Vad gör jag?

Du skall innehålla erforderligt med pengar för att säkerställa avhjälpande av fel och tills samtliga fel är avhjälpta.

Om byggaren inte avhjälper felen har du möjlighet att avhjälpa felen på dennes bekostnad.

Men du bör naturligtvis konsultera en jurist inför ett sådant beslut.

Vad händer om jag upptäcker nya fel efter det har gått flera år?

Du har rätt att reklamera inom 10 år från godkänd slutbesiktning och reklamationen skall ske i god tid efter att du upptäckt felet.