Ta reda på vems ansvar felet är med en Särskild besiktning.

En Särskildbesiktning kan ske efter slutbesiktning och ända fram till den 10-åriga ansvarstidens utgång.

Boka besiktning

Upptäck eventuella problem eller skador i tidigt skede, minska risken för kostsamma reparationer och öka värdet på fastigheten med en Särskildbesiktning.

Boka besiktning  

Få koll på läget

Särskildbesiktning med Besiktningsman.se

Särskild besiktning kan aktualiseras när du reklamerat fel som inte upptäcktes vid slutbesiktningen, eller för att klargöra huruvida det som reklamerats verkligen är ett fel eller ej.

Särskildbesiktning är även lämplig när du har renoverat fastigheten och inte har avtalat om en slutbesiktning. Då utförs en särskild besiktning enligt §17 Reklamation i konsumenttjänstlagen.

Vid denna typ av besiktning sker ingen bedömning om entreprenaden/arbeten är godkända eller icke godkända utan besiktningsmannen noterar eventuella fel i de utförda arbetena och du får ett formellt utlåtande över särskild besiktning gällande reklamation.

Som beställaren har du alltid möjlighet att reklamera fel, antingen sådant som påtalats vid en tidigare besiktning men besiktningsman ej ansett utgöra fel, eller fel som upptäckts efter besiktning eller som inte syntes/upptäcktes vid besiktning.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär