Besiktningstjänster för privatpersoner

Privatpersoner

Besiktning för privatpersoner som skall bygga, ändra eller kontrollera husets skick.

För dig som ska bygga nytt, bygga till eller bygga om, erbjuder vi alla typer av opartiska besiktningstjänster samt även KA-Kontrollansvarig.
Våra tjänster utförs enligt ABK-Allmänna bestämmelseer för konsulter. De hantverkare som ni anlitat För att utföra de hantverkstjänster ni beställt har att arbeta enligt konsumenttjänstlagen, ABS- Allmänna Bestämmelser för Småhus (typ villa), hantverkarformuläret, etc.
Vi erbjuder också besiktning om du vill kontrollera husets skick, exempelvis statusbesiktning, eller om du misstänker fuktskador eller andra problem, te x skadeutredning.

Vid nybyggnation och ROT-arbeten

Om du bygger nytt eller gör andra förändringar som kräver bygglov finns vissa besiktningar som bör göras.
Du behöver även anlita en Kontrollansvarig (KA) som hjälper dig att leva upp till myndighetskrav reglerat i Plan- och bygglagen. Kommunen kommer att ge dig information om vad som krävs i samband med att bygglovet behandlas.

De besiktningar och KA-tjänster du behöver finns nedan.

Glöm inte heller att göra en besiktning inom 2 år (§59-besiktning enligt ABS, typ villa), alternativt reklamationsbesiktning, exempelvis vid lägenhetsrenovering, enligt konsumenttjänstlagen §17. Reklamation skall sek inom skälig tid. Då kontrolleras om fel som kan ha uppstått åligger entreprenören att avhjälpa.

För att kontrollera byggnadens skick

Vi erbjuder olika typer av besiktning, exempelvis för att kontrollera om det finns fukt, mögel eller andra skador, samt statusbesiktningar för att få en sakkunnig bedömning av hur huset mår.

Traditionella besiktningar enligt ABS och KtjL-konsumenttjänst lagen

Förbesiktning

 • Enligt ABS 09 p 24

  ”Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då i övrigt särskilda skäl föreligger.”

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

Slutbesiktning

 • Enligt ABS 09 p 25

  ”Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har avslutats, om inte parterna kommer överens om annat. Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse göras till föremål för kompletterande slutbesiktning. Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.”

  Kommentar,
  Detta är den viktigaste besiktningsformen eftersom det då kontrolleras att entreprenören gjort det ni kommit överens om. Genom att anlita oss får du denna kontroll utförd och en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört, samt ett besked om arbetet är godkänt eller ej. Slutbesiktningen ska göras när entreprenören meddelar att arbetet är färdigt.

  Inför slutbesiktningen skickar vi en kallelse till dig och din entreprenör/er. Besiktningen börjar med ett startmöte där besiktningsmannen går igenom handlingar och egenkontroller på utförda arbeten samt informerar om hur besiktningen går till. Arbetet ska vara avslutat, samtliga egenkontroller på plats, byggnadsplatsen ska vara städad och tillgänglig samt i funktionellt skick för att besiktning ska kunna utföras.

  Vid slutbesiktningen kontrollerar vi att arbetet är utfört enligt överenskommelse (kontraktshandlingar) och enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässigt inom de toleranser som är föreskrivna i branschen. Slutbesiktningen avrundas med ett slutsammanträde varvid besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller icke godkänd.

  Efter besiktningen skickas (e-post) ett formellt slutbesiktningsutlåtande till dig och entreprenör/er.

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

Ny slutbesiktning

 • Enligt ABS 09 , 56§ KtjL

  ”Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.”

  Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning

  ”Om en konsumententreprenad inte godkänns ska en ny slutbesiktning föreskrivas av besiktningsmannen.”
  ”Om en konsumententreprenad leder till tvist är det alltid allmän domstol som kommer ifråga.”

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

Efterbesiktning

 • Enligt ABS 09 p 24

  ”Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel avhjälpts.”

  Kommentar, Vid denna besiktning utförs en opartisk bedömning av om tidigare (t.ex slutbesiktning) noterade fel är fackmässigt avhjälpta eller ej.
  Vid efterbesiktningen kontrolleras dels om tidigare noterade fel är avhjälpta och om det eventuellt har uppstått sk följdfel.
  Fel som inte noterats tidigare ska inte tas upp vid efterbesiktning utan ska behandlas i en särskild besiktning.
  Efterbesiktnings utlåtandet skickas till beställaren och entreprenören.
  En efterbesiktning bekostas av entreprenören om stort antal fel kvarstår, annars av beställaren
  Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning, ”Vid efterbesiktning är det lämpligt att den påkallande parten betalar besiktningsmannen, och sedan får reglera detta kvittningsvis med sin motpart.”

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

Särskild besiktning

 • Enligt ABS 09 p 24, andra stycket

  ”Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9§ konsumenttjänstlagen ,som framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60§3 konsumenttjänstlagen.”
  ”Enligt §17 konsumenttjänstlagen kan fel påtalas inom en tioårsperiod efter avlämnandet. Om besiktning påkallas för fel som framträtt senare än två år från avlämnandet får denna göras som särskild besiktning.”

  Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktningar ”Inom sexmånadersfristen får fel av alla slag påtalas, därefter dels dolda fel och dels fel av något av de fyra slag som framgår av 9§ konsumenttjänstlagen. §60 p3 får där anses gälla fel som inte bort märkas vid slutbesiktning.”

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

§59-Besiktning

 • ABS 09 p24, fjärde stycket

  ”Inför utgången av den tid (2 år) som anges i §59 konsumenttjänstlagen får part vidare påkalla §59-besiktning för konstaterande av om fel enligt 9§ konsumenttjänstlagen framträtt under perioden.”

  Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning ”§59-besiktning kan påtalas av endera parten och göras inom två år från avlämnandet. Den ska betalas av den part som påkallat den, oberoende av om fel konstateras eller inte.”

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

Överbesiktning

 • ABS 09 p26

  ”Part får påkalla överbesiktning enligt p24 och p 25 i dessa bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant påkallande skall ske inom en månad efter att part fått besiktningsutlåtandet över den besiktning som skall överprövas, om inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden.”

  ”Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt utser. Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av besiktning som föranlett påkallandet.”

  Handledning enligt BKKs handledning av entreprenadbesiktning
  ”Förutom slutbesiktning kan även förbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning och §59-besiktning prövas genom överbesiktning. Överbesiktning enligt ABS är en tvistelösning utöver vad konsumenttjänstlagen anger i §56, som anger att prövning ska ske genom allmän domstol.”

  ”Besiktningsman för överbesiktning ska utses av parterna gemensamt. Om parterna inte kan enas vid val av besiktningsman får prövning istället ske i domstol. Särskilda skäl för att förlänga tiden för påkallande kan exempelvis vara om beställaren drabbats av sjukdom.”


  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!Övriga tjänster

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska enligt lag göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning).

  För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till OVK utförs enligt gällande bestämmelser och föreskrifter.

  Besiktningsman.se erbjuder OVK enligt plan-och bygglagens bestämmelser och Boverkets föreskrifter. Kontrollen utförs av en certifierad sakkunnig kontrollant.

  Kontrollen utförs i en följd och förutsätter full åtkomst till samtliga lägenheter och utrymmen enligt en upprättad besiktningstidplan.

  Pris offereras separat.

  Ur Boverkets information om OVK:

  ”I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning.

  Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter preciseras vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna.

  Läs mer i Boverkets föreskrifter för OVK. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och i Boverkets föreskrifter.

  Byggnadens ägare ansvarar också för att under byggnadens brukstid vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att det underhålls så att dess väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

  Byggnadens ägare ansvarar också för att fel och brister i ventilationssystem som upptäcks vid OVK eller annars under byggnadens brukstid åtgärdas omgående.”

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

KA_Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen, kvalificerad och normal.

 • Vid nyproduktion, om- och tillbyggnad där det behövs bygglov krävs en KA-Kontrollansvarig.
  En KA-Kontrollansvarig kan även behövas vid rivning eller markarbeten

  Den Kontrollansvarige ska kontrollera att de myndighetskrav och bygg- och branschregler som ställs på arbetena uppfylls. Dessa krav kan exempelvis avse ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet samt att de för arbetena gällande säkerhetsreglerna uppfylls.

  Den kontrollansvarige ska vara certifierad, och ska anlitas och bekostas av byggherren/beställaren.

  Besiktningsman.se erbjuder certifierade Kontrollansvariga enligt gällande regler. Vi erbjuder även kontrollansvarig i kombination med besiktningsman eller besiktningsgrupp.

  Tjänsten kan beställas som en enstaka tjänst eller ingå i en paketlösning med flera besiktningstjänster.

  Ur Boverkets information om Kontrollansvarig:

  Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

  Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

  Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

  Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

  För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

  Redo att boka? Hör av dig så hjälper vi dig!

Intresserad? Kontakta oss för att komma igång.

Lämna ett meddelande så hör vi av oss.

Du är i gott sällskap.

Gör som många andra och anlita Besiktningsman.se