ABS 09 p 26
”Part får påkalla överbesiktning enligt p24 och p 25 i dessa bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant påkallande skall ske inom en månad efter att part fått besiktningsutlåtandet över den besiktning som skall överprövas, om inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden.”

”Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt utser.
Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av besiktning som föranlett påkallandet.”

Handledning enligt BKKs handledning av entreprenadbesiktning
”Förutom slutbesiktning kan även förbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning och §59-besiktning prövas genom överbesiktning.
Överbesiktning enligt ABS är en tvistelösning utöver vad konsumenttjänstlagen anger i §56, som anger att prövning ska ske genom allmän domstol.”

”Besiktningsman för överbesiktning ska utses av parterna gemensamt.
Om parterna inte kan enas vid val av besiktningsman får prövning istället ske i domstol.
Särskilda skäl för att förlänga tiden för påkallande kan exempelvis vara om beställaren drabbats av sjukdom.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar