Enligt ABS 09 p 24
”Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel avhjälpts.”

Kommentar,
Vid denna besiktning utförs en opartisk bedömning av om tidigare (t.ex slutbesiktning) noterade fel är fackmässigt avhjälpta eller ej.
Vid efterbesiktningen kontrolleras dels om tidigare noterade fel är avhjälpta och om det eventuellt har uppstått sk följdfel.
Fel som inte noterats tidigare ska inte tas upp vid efterbesiktning utan ska behandlas i en särskild besiktning.
Efterbesiktnings utlåtandet skickas till beställaren och entreprenören.
En efterbesiktning bekostas av entreprenören om stort antal fel kvarstår, annars av
beställaren

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning,
”Vid efterbesiktning är det lämpligt att den påkallande parten betalar besiktningsmannen, och sedan får reglera detta kvittningsvis med sin motpart.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar