Våra Policys

Miljöpolicy

Besiktningsman.se besiktar alla typer av fastigheter och inom alla fack.
Vi arbetar över hela landet och strävar efter att aktivt minska miljöpåverkan.

Miljöarbetet skall vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus

I vår verksamhet ska miljölagstiftning och myndighetskrav utgöra miniminivå för miljöarbetet.

Våra miljömål ska baseras på vår miljöpåverkan, kontinuerligt följas upp och anpassas till verksamheten.

Råvaror och energi ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Återanvändning och återvinning skall underlättas.

Alla anställda är väl informerade om hur vi tillsammans kan påverka och förbättra miljön omkring oss. Genom denna inriktning vill vi bidra till en bättre omvärld samt göra företaget mer attraktivt för anställda, samarbetspartners samt kunder.

 

Jämställdhetspolicy

Besiktningsman.se Sverige AB arbetar strategiskt med att organisera och leda verksamheten utifrån grundsynen om alla människors lika värde.
Detta ger till resultat att mångfalds- och jämlikhetsarbetet blir ett naturligt inslag i verksamheten.

Besiktningsman.se Sverige AB arbetar utifrån inställningen att ett lyckat mångfalds- och jämlikhetsarbete leder till jämställdhet. Detta arbete främjar både medarbetarnas och företagets utveckling.
Praktiskt innebär det bland annat att medarbetarna på företaget ska representera en mångfald vad gäller:
• Man – Kvinna
• Ung – Gammal
• Olika kulturella bakgrunder
• Olika kompetenser
• Geografisk spridning
Ingen ska diskrimineras på grund av kön eller sexuell läggning.

Ledning och medarbetare arbetar medvetet med att skapa en medarbetarstruktur i företaget som speglar övriga samhället i miniatyr.

I mångfalds- och jämlikhetsarbetet ingår också att se till att jämställdhet råder vad gäller arbets- och anställningsvillkor samt övriga utvecklingsmöjligheter i arbetet.

För att levandegöra mångfalds- och jämlikhetsarbetet finns i grunden en företagskultur som genomsyras av en stark tilltro till den enskilda människans vilja och förmåga att växa samt en öppen kommunikation. Ett annat viktigt inslag är det coachande ledarskapet som bygger på en vilja att se människor utvecklas och utnyttja sina förmågor.

Mål
Målet med mångfalds- och jämlikhetsarbetet är att ALLA skal känna sig värdefulla i det dagliga arbetet.

Kontaktpersoner
Företaget kontaktperson VD Jonny Seidel