Slutbesiktning

Enligt AB04 och ABT 06 kap 7
”Besiktning enligt §§1-5 i detta kapitel 7 verkställs av en därtill lämpad person som beställaren utser. Om parterna kommer överens om det kan besiktningen i stället verkställas av en person som de gemensamt utser.
Om part underlåter att medverka till att besiktningsman utses för besiktning enligt §1 eller §4 i detta kapitel 7 får motparten utse besiktningsman.”

”Slutbesiktning skall, om inte parterna avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.
Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, om inte parterna genom besiktningsplan har träffat särskild överenskommelse.”

”En del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse göras till föremål för kompletterande slutbesiktning. Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning
”Slutbesiktningen är den för båda parter viktigaste besiktningen. Det gäller nämligen här att pröva och avgöra frågan om godkännande av entreprenaden, vilket i sin tur har många betydelsefulla konsekvenser för parterna.
Det bör betonas, att – om inte parterna kommer överens om annat – slutbesiktning ska ske först vid kontraktstidens utgång eller om entreprenaden färdigställas senare, utan dröjsmål efter det att entreprenören anmält entreprenaden färdigställd.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar