Fortsatt slutbesiktning

Enligt AB04 och ABT06 kap 7 §12

”Om entreprenaden inte godkänns skall besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning.
Om entreprenaden inte godkänns eller avbryts skall besiktningsmannen i sitt utlåtande ange skälen för beslutet.”
”Den fortsatta slutbesiktningen ska principiellt omfatta hela entreprenaden, men kan i praktiken begränsas till sådana arbeten och funktioner som föranlett icke-godkännandet.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning
”Förutsättningarna för att godkänna entreprenaden är inte uppfyllda om felen medför att användbarheten inskränks eller att säkerheten ifrågasätts om entreprenaden avlämnas.”

Kommentar,
Entreprenören avgör vilken tid som behövs för avhjälpande och avropar i god tid när entreprenaden är färdig för fortsatt slutbesiktning.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar