Efterbesiktning

Enligt AB04 och ABT06 Kap 7 §5
”Part har rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande av om ett fel avhjälpts.
Efterbesiktning verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Beställaren får också påkalla
efterbesiktning om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i rätt tid.”

”Om entreprenören har påkallat efterbesiktning men någon sådan inte kommer till stånd
på grund av beställarens underlåtenhet, skall de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta
anses vara avhjälpta.”

Handledning till kap 7 §5 i BKKs handledning till entreprenadbesiktning
”Vid efterbesiktning ska konstateras om fel avhjälpts. I utlåtande över efterbesiktning noteras
de kvarvarande fel som inte avhjälpts och eventuella följdfel som uppkommit vid avhjälpandet.
Fel som inte noterats tidigare ska inte tas upp vid efterbesiktning.
Av beställaren skriftligt påtalat fel enligt kap7§12 ska inte heller tas upp, utan dessa ska
behandlas som särskild besiktning om part påkallar sådan.
Inget hindrar dock att en förrättning omfattar både efterbesiktning och särskild besiktning, om
detta angivits i kallelsen.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar