Överbesiktning

Enligt AB04 och ABT06 kap 7§6
”Part har rätt att påkalla överbesiktning av varje form besiktning. Genom överbesiktning prövas de frågor som har föranlett denna, tex frågan om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Överbesiktning ersätter den besiktning eller del av besiktning som har föranlett påkallandet av överbesiktning. Överbesiktning skall skriftligen påkallas inom tre veckor efter det att part fått del av besiktningsutlåtandet.”

Enligt AB04 och ABT06 kap7§8
”Överbesiktning verkställs av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd. En sådan nämnd skall bestå av tre personer, av vilka parterna vardera utser en och dessa två personer den tredje, som ska vara ordförande. Ledamot får inte tidigare ha verkställt besiktning i entreprenaden. ”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar