Enligt ABS 09 p 25
”Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har avslutats, om inte parterna kommer överens om annat. Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse göras till föremål för kompletterande slutbesiktning. Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.”

Kommentar,
Detta är den viktigaste besiktningsformen eftersom det då kontrolleras att entreprenören gjort det ni kommit överens om. Genom att anlita oss får du denna kontroll utförd och en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört, samt ett besked om arbetet är godkänt eller ej. Slutbesiktningen ska göras när entreprenören meddelar att arbetet är färdigt.

Inför slutbesiktningen skickar vi en kallelse till dig och din entreprenör/er. Besiktningen börjar med ett startmöte där besiktningsmannen går igenom handlingar och egenkontroller på utförda arbeten samt informerar om hur besiktningen går till. Arbetet ska vara avslutat, samtliga egenkontroller på plats, byggnadsplatsen ska vara städad och tillgänglig samt i funktionellt skick för att besiktning ska kunna utföras.

Vid slutbesiktningen kontrollerar vi att arbetet är utfört enligt överenskommelse (kontraktshandlingar) och enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässigt inom de toleranser som är föreskrivna i branschen. Slutbesiktningen avrundas med ett slutsammanträde varvid besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller icke godkänd.

Efter besiktningen skickas (e-post) ett formellt slutbesiktningsutlåtande till dig och entreprenör/er.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar